Privacyreglement

 

Privacy reglement

Algemeen

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet per 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan o.a. vermeld in de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. a)    Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt- en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
 2. b)    Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 3. c)    Doeleinden zijn:                          -gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);          -gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.          -ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem)                   -andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen

 2)  Verwerking van patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

 1. a)  Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:

-de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend. -verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt. -verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; -verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de  gezondheid van patiënt.

 1. b)  Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voor waarden is voldaan

-verwerking geschiedt door de medewerkers van Huisartsenpraktijk Sluitersveld voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is. -verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

 1. c)  Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

-een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of -de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3)  Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk Sluitersveld heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. a)    Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
 2. b)    Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 3. c)    Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;
 4. d)    Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

4)  Rechten van de patiënt

 1. a)    De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 2. b)    De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt. Voor het geven van deze informatie kan een vergoeding gevraagd worden van maximaal € 25,=
 3. c)    De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 4. d)    De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
 5. e)    Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 6. f)     Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk; Graag schriftelijk wenden tot de klachtencoördinator van Huisartsenpraktijk Sluitersveld t.a.v. mevrouw E.F. de Vries, huisarts, Ootmarsumsestraat 230, 7603 AN Almelo.
 7. g)    Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Sluitersveld wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw medisch dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts, of indien u uw nieuwe huisarts heeft gemachtigd dit dossier op te vragen.

Uw medisch dossier wordt dan door uw oude huisarts via Zorgmail File Transfer op een beveiligde manier digitaal naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Mocht dat niet kunnen dan wordt uw dossier persoonlijk of per aangetekende post overgedragen door de oude huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Heel soms komt het voor, dat u zelf de medische gegevens mee wil nemen naar de nieuwe huisarts. Dat kan natuurlijk voor uw eigen medisch dossier. Andere gezinsleden boven 12 jaar moeten eerst zelf schriftelijk toestemming geven aan de huisarts! Anders kunnen wij het dossier niet meegeven aan een ander gezinslid.

Om een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen bieden, wordt er in de huisartsenpraktijk een medisch dossier bijgehouden, waarin ook de registratie van uw contacten met de huisarts te vinden is. Op al deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Alle medewerkers van de Huisartsenpraktijk Sluitersveld hebben toegang tot uw medisch dossier en zijn gehouden aan hun beroepsgeheim. De huisartsen waken erover, dat met uw medisch dossier vertrouwelijk wordt omgegaan.

Geluidsopname van het spreekuurconsult

U mag het consult alleen maar opnemen met uw mobiele telefoon, als u de huisarts van te voren om toestemming vraagt. Deze opname mag u alleen maar voor privé gebruik, om na het consult thuis nog eens te beluisteren. U mag het consult niet laten horen aan anderen. De huisarts heeft het recht om geen toestemming te geven voor het opnemen van het consult.

Spoed?

Bel: 0546 - 86 91 05
of: 0546 - 86 17 52 - optie 1
of: 112

Herhaalrecepten?

Bel: 0546 – 86 17 52
U kunt 24 uur per dag herhaalrecepten inspreken.

Klik hier om via MijnGezondheid.net herhaalrecepten aan te vragen.